Fwontyè Ward

Pwopozisyon Konsèy

Kat jeyografik GIS

 

 

Kat entèaktif

Komite #1

Komite #2

Poukisa vil la bezwen nouvo limit Ward
nan 2022?

 

 

Chak 10 ane, 15 Wards Providence yo redistriktif yo itilize kritè ki endike nan Kay Règ Charter epi ki baze sou dènye done resansman ameriken an. Done resansman 2020 la montre popilasyon vil la te grandi pa 12,892 moun pou rive 190,934. Epi se kote popilasyon Providence a chanje ki pral detèmine redesine limit Ward yo. Se yon komite 5 manm rezidan Providence ki nonmen pa Konsèy Vil la ki te dirije efò pou redesine kat Ward yo. Komite a dwe fè omwen 4 reyinyon piblik pou eksplike pwosesis la epi jwenn fidbak anvan yo soumèt kat yo bay Konsèy Vil la. Yon fwa Komite a fikse sou limit yo, yo voye limit yo bay Konsèy Vil la plen, ki dwe fè yon reyinyon piblik epi vote de fwa sou limit yo anvan yo vin final.

Redistriksyon Providence

Prezantasyon nan odyans piblik la nan PCTA.

Odyans Piblik nan PCTA.

Prezantasyon nan odyans piblik la nan PCTA.

Redistriksyon Providence

Odyans nan Silver Lake Community Center.

Odyans Piblik nan PCTA.

Prezantasyon nan Silver Lake Community Center.

 

Reyinyon Piblik yo

Reyinyon piblik

Komite sou limit pawas yo

 

3/07/2022 5:30 PM

Reyinyon Konferans Adistans Via Zoom (Sèlman).

Enfòmasyon sou Zoom yo pral sou Agenda Enprime ansanm ak Enfòmasyon sou Enskri

 

Odyans Piblik

Komite sou limit pawas yo

 

2/22/2022 6:00 PM

Oditoryòm Nathan Bishop Middle School.

101 Sessions Street, Providence, RI 02906

Odyans Piblik

Komite sou limit pawas yo

 

2/28/2022 6:00 PM

Sal Kominote DaVinci Center.

470 Charles Street Providence, RI 02904

 

Odyans Piblik

Komite sou limit pawas yo

 

3/02/2022 6:00 PM

Reyinyon Konferans Adistans Via Zoom (Sèlman).

Enfòmasyon sou Zoom yo pral sou Agenda Enprime ansanm ak Enfòmasyon sou Enskri

 

Reyinyon regilye

Komite sou limit pawas yo

 

1/24/2022 5:30 PM

Konferans Reyinyon Adistans

 

 

Odyans Piblik

Komite sou limit pawas yo

 

2/07/2022 6:00 PM

Oditoryòm Providence Career & Technical Academy (PCTA).

41 Fricker Street Providence, RI 02903

Odyans Piblik

Komite sou limit pawas yo

 

2/14/2022 6:00 PM

Silver Lake Community Center

529 Plainfield Street, Providence, RI 02909

 

Odyans Piblik

Lendi, fevriye 7, 2022

6: 00 PM
Oditoryòm Providence Career & Technical Academy (PCTA).

41 Fricker Street, Providence, RI 02903

Lendi, fevriye 14, 2022

6: 00 PM
Silver Lake Community Center.

529 Plainfield Street, Providence, RI 02909

Madi, Fevriye 22, 2022

6: 00 PM
Oditoryòm Nathan Bishop Middle School.

101 Sessions Street, Providence, RI 02906

Lendi, fevriye 28, 2022

6: 00 PM
Sal Kominote DaVinci Center

470 Charles Street Providence, RI 02904

Mèkredi, Mas 2, 2022

6: 00 PM
Reyinyon Konferans Adistans Via Zoom (Sèlman)

Enfòmasyon sou Zoom yo pral sou Agenda Enprime ansanm ak Enfòmasyon sou Enskri

Tout kote odyans yo aksesib pou moun ki andikape yo. Moun ki mande sèvis entèprèt pou moun ki pa tande byen, tanpri kontakte Sant Majistra pou Sèvis Vil la nan (401) 680-5221 pa mwens pase 48 èdtan davans dat odyans lan.  Tanpri swiv tout pwotokòl COVID-19 yo.

 

2022 Manm Komite Fwontyè Ward yo

Jessica Cigna

Prezidan

Nicholas J. Narducci

Vis-Prezidan

Mary Kay Harris

Konsèy

Rachèl M. Miller

Konsèy

Nicholas Freeman

Patisipe

  • Pale ak vwazen w, fanmi w ak zanmi w sou rezon ki fè li enpòtan pou w aprann sou chanjman ki fèt nan fwontyè lejislatif yo atravè eta a.
  • Fè tout moun konnen ke sa afekte TOUT MOUN, pa sèlman votè yo, pa sèlman sitwayen, pa sèlman granmoun!
  • Travay ak Komite pou òganize yon kat-desen katye, potansyèlman òganize nan yon bibliyotèk oswa nan yon lòt sant kominotè.
  • Kolekte kat ki trase men yo epi pataje yo ak Komite.
  • Fè elèv lekòl/sal klas yo patisipe.
  • Pale oswa ekri ak konseye vil ou a ak reprezantan eta yo sou kisa kominote enterè ou ye ak poukisa kominote w la enpòtan pou ou.
  • Si w gen aksè a yon telefòn selilè, tablèt oswa òdinatè, konsidere trase kominote w ki enterese w epi voye l bay ofisyèl eli w ak/oswa komite redistriksyon w la.
  • Ou kapab tou trase yon kat alamen epi voye l bay ofisyèl eli w la oswa yon komite redistriksyon.
  • Travay ak asosyasyon katye w la pou edike rezidan Providence yo sou pwosesis la.

Map kominote enterè w la lè l sèvi avèk youn nan zouti sa yo:

Districtr

 Districtr se yon zouti entènèt piblik gratis pou distri ak idantifikasyon kominote a.

Reprezantan

  Representable pèmèt moun trase Kominote ki enterese yo epi pataje enfòmasyon nan kominote sa yo. Panyòl, Hmong, Arab ak angle
Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish