Kesyon yo mande anpil

City Resources Kesyon yo poze souvan

Nou konnen ou gen kesyon sou ki moun ki, ki sa, ki kote, ak ki jan yo ka resevwa bagay sa yo fè nan vil la nan Providence. Se konsa, nou te fin fè yon lis kesyon ki pi komen ak repons ede elektè nou yo jwenn bagay fè! Men, si ou gen kesyon ki pa sou lis sa a, tcheke deyò a City Majistra a Serivs sit sou entènèt (oswa rele 311), kote ou ka soumèt demann, ak chèche konnen ki depatman vil oswa divizyon ka ede ou.

Kouman pou mwen mande yon ranplasman siy lari yo?

Pi bon fason pou jwenn yon siy ranplase / repare se kreye yon kont sou entènèt pou 311 sistèm Vil la. Yon fwa ke ou la, ou ka soumèt yon demann pou ranplase yon siy nan lari bay enfòmasyon sou ki kote ak kalite siy ki bezwen ranplase.

Kouman pou mwen mande yon fèmen nan lari?

Ou dwe ranpli yon aplikasyon pou yon pèmi fèmen pou lari a ki koresponn lan.  Gid yo ka jwenn nan Divizyon Jeni trafik la. Aplikasyon an dwe soumèt 10 jou anvan dat fèmti yo mande a. Fòm yo dwe soumèt bay:

Jeni Trafik
60 Ernest Street
Providence, RI 02905

Kouman pou mwen enskri pou vote?

Ou ka enskri sou entènèt la Sant Enfòmasyon Rhode Island Votè, oswa ou ka ranpli yon fòm enskripsyon elektè epi voye li pa lapòs oswa bay li:

Komisyon Konsèy la Canvassers
25 Dorrance Street
Providence, RI 02903

Kouman pou mwen peye yon tikè pou pakin?

Tout tikè pakin yo peye nan Tribinal Minisipal Providence. Ou gen twa opsyon:

Tribinal Minisipal la sitiye nan Depatman Lapolis Providence ki sitiye nan:

325 Washington Street
Providence, RI 02903

Kouman pou mwen jwenn yon sètifika nesans, maryaj oswa lanmò?

Biwo Dosye Vital / Rejis kenbe tout dosye sou nesans, lanmò, ak maryaj nan Vil Providence la. Ou ka jwenn jwenn lyen ki koresponn lan sètifika dosye enpòtan isit la. Fòm ranpli yo dwe retounen nan:

Biwo Dosye Vital yo
25 Dorrance Street
Providence, RI 02903

Kouman pou mwen jwenn yon fatra pou retire debri tanporè?

Ou pral bezwen yon aplikasyon nan Depatman Travo Piblik. Yo pral bay tou yon lis kontraktè apwouve ki pral bay pil fatra a. Rele biwo a pou jwenn dènye enfòmasyon sou frè pèmi yo. Telefòn: 401.467.7950

Kouman pou mwen fè yon reklamasyon?

Si ou vle depoze yon reklamasyon kont vil Providence pou aksidan oswa domaj, ou dwe ranpli epi soumèt a fòm reklamasyon apwopriye nan la Biwo Grefye Vil la. Ou ka poste oswa voye fòm nan:

Clerk Vil la
25 Dorrance Street, 3yèm Fl
Providence, RI 02903

Kouman mwen ka mande pou gen yon drenaj egou netwaye?

Si yon ou gen drenaj egou ki apiye oswa bouche, jwenn aksè nan sit la Providence 311, kreye yon kont, epi bay enfòmasyon sou yon backup egou. Ou ap bezwen tou bay kote egzak la lari (ak entèseksyon ki pi pre) nan backup la.

Kouman mwen ka mande reparasyon twotwa?

Divizyon Travo Piblik la sipèvize reparasyon twotwa yo nan vil Providence. Ou ka itilize 311 sit yo soumèt yon demann sou entènèt pou yon reparasyon twotwa, ou pral bezwen bay spesifik pou ki kote reparasyon ki nesesè yo. Oswa ou ka kontakte biwo a dirèkteman nan 401.467.7950.

Kouman mwen ka mande pou fè yon pye bwa twotwa oswa retire?

Li sou règleman yo epi mande yon enspeksyon pou enfòmasyon sou sèvis pyebwa avèk Depatman Forestye Providence Parks. Ou kapab tou soumèt enfòmasyon sou yon pyebwa ki bezwen rediksyon oswa retire sou sit Providence 311 la.

Mwen bezwen ranplase oswa mande yon bwat resiklaj, ki moun mwen ka kontakte?

Kontakte Depatman Travo Piblik, Divizyon Anviwònman. Ou ka vizite tou biwo a nan:

700 Allens Avenue
Providence, RI 02905
401-467-7950

Kouman mwen ka rapòte yon machin abandone?

Rele Depatman Lapolis Providence oswa ranpli yon rapò sou entènèt. Ou ap bezwen bay:

  • Kote egzak la
  • Veyikil fè
  • Modèl machin
  • Enfòmasyon plak machin (si genyen)
Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon sou taks?

Pou enfòmasyon sou evalyasyon oswa evalyasyon, kontakte Biwo Evalyatè taks la.

Pou enfòmasyon sou peman taks vil kontakte la Biwo Pèseptè taks la.

Kijan mwen ka jwenn enfòmasyon sou tit pwopriyete a?

Ou kapab fè rechèch sou baz done sou entènèt Vil la nan dokiman prèv peyi a soti nan 1 out 2004 jiska prezan. Pa gen okenn pri pou wè dokiman sa yo, byenke gen yon chaj pou enprime kopi. Ou ka rele oswa vizite tou Anrejistrè nan Zèv Biwo nan:

25 Dorrance St., 5yèm Flr.
Providence, RI 02903

Kouman pou mwen jwenn yon lisans amizman?

Fason ki pi rapid pou jwenn yon lisans se pou itilize a aplikasyon sou entènèt bay pa Komisyon Konsèy la nan lisans. Ou ka rele oswa vizite Komisyon Konsèy lisans lan tou pou aprann sou kondisyon yo oswa pou ranmase yon aplikasyon. Aplikasyon ranpli yo ta dwe soumèt nan adrès sa a:

Komisyon Konsèy Lisans yo
25 Dorrance St, 1st flr.
Providence, RI 02903

Si ou se yon pwopriyetè biznis, li poukisa Majistra a vle ou itilize sa a sèvis sou entènèt pou aplike pou tout biznis ki gen rapò lisans.

Kouman mwen ka fè yon plent sou rat?

Ou ka jwenn gid pou kontwòl rat sou entènèt. Pou pote yon plent, ou pral bezwen kontakte Depatman Travo Piblik, Divizyon Anviwonman nan 401-467-7950,  oswa ou ka rele 311.

Kouman mwen ka aplike pou yon pozisyon nan vil la?

Yon lis tout afich travay nan vil la ka jwenn sou entènèt. Si ou wè yon travay ki enterese ou, telechaje epi ranpli yon aplikasyon pou travay epi soumèt li a:

Vil Providence Resous Imèn
25 Dorrance Street, 4yèm Flr.
Providence, RI 02903

Kisa k ap pase si mwen manke ranmase fatra jou mwen an jou?

Ou ka jwenn enfòmasyon sou tout refize ranmase isit la, ki gen ladan enfòmasyon sou orè a ranmase jou ferye, resiklaj, gratis atik ankonbran ranmase, ak orè refi lakou nan prentan, ete ak otòn. Men, si ou rate fatra ou ranmase jou, rele Jesyon Waste nan 800-972-4545.

Kouman pou mwen resevwa enfòmasyon sou reyinyon nan City Hall?

Enfòmasyon pou tout reyinyon piblik yo nan City Hall ka jwenn sou la pòtatif reyinyon louvri yo. Ki kote ou ka wè kalandriye a pou tout reyinyon kap vini yo, gade ajanda reyinyon yo, ak aksè nan minit reyinyon sot pase yo ak anrejistreman yo. 

Poukisa se pa lari mwen labourye?

Klike la a pou Vil “Providence Snow” paj ki gen enfòmasyon sou ki jan lavil la detèmine ki lari plough premye ak ki jan koleksyon fatra travay pandan yon tanpèt nèj.

Kilè lari a pral pase sou tou?

Klike la a pou orè a nan ki lè lari bale ap pran plas pa Ward.

Opsyon Aksè
Ale nan meni an
Ale nan kontni
Ale nan Opsyon Aksè