Konsèy Vil Etabli yon Gwoup Travay Kriz Lojman

Mar 16, 2023

16ye mas 2023

Lage laprès

Kontak:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

 

Providence, RI - Nan reyinyon konsèy vil aswè a, konseye yo te apwouve yon rezolisyon tabli yon Gwoup Travay Kriz Lojman nan kapital la. Objektif gwoup travay la genyen ladan yo kenbe yon divèsite opsyon lojman nan tout vil la, prezève ak elaji lojman abòdab, epi asire tout kay yo gen yon lojman ki an sekirite ak bon jan. Dapre Realtors Rhode Island yo, nan mwa jen 2022, zòn Providence Metro a te gen senkyèm pi gwo ogmantasyon pri lokasyon ane apre ane nan peyi a nan prèske 24 pousan.

Manm gwoup travay la gen ladan yo:

Manm Konsèy ak Adjwen Lidè Majorite, Mary-Kay Harris

Majistra Pedro Espinal

Konseye Althea Graves

Manm Konsèy Shelley Peterson

Konseye Justin Roias

“Manke lojman abòdab ki genyen nan vil la se pè,” te di Konsèy Adjwen ak Lidè Majorite Harris. “Lè lwaye a ogmante pi wo pase kapasite w pou w peye, li fòse w pran desizyon difisil, epi souvan sa mennen nan degèpisman epi answit sanzabri. Mwen fyè de kòlèg konsèy mwen yo paske yo rekonèt nesesite pou amelyore sitiyasyon nou ye kounye a.”

“Fòmasyon rapid gwoup travay sa a fè li klè anpil ke lojman se yon priyorite prensipal pou Konsèy Vil nou an,” te di Prezidan Konsèy Rachel Miller. "Gwoup travay la pral travay ansanm ak patnè kominotè atravè vil la pou pran lide ki elaji aksè ak abòdab lojman an sekirite ak an sante."

 

16 Mas nan 2022

Press Release

Kontakte:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

El Concejo Minisipal Establece un Grupo de Trabajo de Crisis de Vivienda

 Providence, RI - Nan reyinyon konsèy la nan vil la nan lannwit lan, yo apwouve yon sèl rezolisyon ke etabli yon Grupo de Trabajo de Crisis de Vivienda nan vil kapital la. Objektif gwoup travay yo genyen ladan yo kenbe yon divèsite opsyon nan lojman nan tout vil la, konsève ak elaji lojman asequibles ak garanti ke tout kay yo gen kay sekirite ak apwopriye. Daprè Rhode Island Realtors, nan mwa jen 2022, nan zòn metwopolitèn Providence te gen yon ogmantasyon de pri nan alokasyon an plis pase yon ane plis nan peyi a ak ka yon 24 pousan.

Manb gwoup travay yo enkli:

Konseye ak dirijan nan majorite adjwen, Mary-Kay Harris

Konsejal Pedro Espinal

Concejal Althea Graves

Konsejal Shelley Peterson

Konsejal Justin Roias

“La escasez de viviendas asequibles en la ciudad es aterradora”, te di konsèyman ak dirijan nan majorite adjunta Harris. “Cuando el alquiler aumenta por encima de su capacidad de pago, lo obliga a tomar decisiones difíciles y, a menudo, eso conduce al desalojo y luego a la falta de vivienda. Mwen orgue de mis colegis del consejo por reconocer la necesidad de mejorar nuestra situación actual”.

 “La rápida formación de este grupo de trabajo deja muy claro que la vivienda es una prioridad principal para nuestro Concejo Municipal”, te di prezidana del Concejo, Rachel Miller. "Gwoup travay la ap travay ansanm ak sosyo kominote yo nan tout vil la pou adopte lide ki gen anpil aksè ak asekibilite lojman sekirite ak sante".

 

# # #

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish