Komite Finans Apwouve Mizajou Akò pataje Revni ProvPort

Janvye 26, 2023

26 Janvye 2023

Lage laprès

Kontak:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

Komite Finans Apwouve Mizajou Akò pataje Revni ProvPort

Providence, RI - Jedi, Komite Finans Vil Providence te apwouve pasaj yon òdonans ki tabli yon nouvo akò pou egzanpsyon taks (TEA) pou 30 ane pou ProvPort, Inc., yon operatè san bi likratif nan Port Providence nan sid vil la.

Jounal òdonans ak yon pi bonè pase rezolisyon se yon pake nouvo akò ki espere pou pozisyon ProvPort pou ekspansyon ak kwasans, pèmèt operatè a atire nouvo endistri enèji vèt (tankou van lanmè), jenere plis revni pou vil la, epi finalman bay pi gwo opinyon piblik pou katye ki antoure pò a.

Nouvo amannman nan akò taks la

 • Pwosesis planifikasyon prensipal - gen ladann pi gwo opinyon kominote a (minimòm 4 reyinyon kominotè ak yon odyans piblik devan konsèy vil la)
 • Konbistib fosil - pa gen plis ekspansyon nan itilizasyon gaz fosil nan ProvPort dapre kondisyon kontra lwaye a nan 2052
 • Lwaye – ProvPort pral bay konsèy vil la yon lis konplè tout kontra lwaye aktif ak nouvo lokatè (nouvo lwaye ak renouvèlman yo pral egzije konfòmite ak tout lwa anviwònman federal, eta ak lokal yo, rapò aktif sou vyolasyon anviwònman an, ak rapò sou tout pwodui chimik ki estoke. sou pwopriyete a)
 • Pwojè Dirab gen ladan tès kalite lè a, ratrapaj anviwònman an, oswa pwojè pou avanse adaptasyon klima ak enfrastrikti mitigasyon.

Istorik

Tou de òdonans la ak rezolisyon an (ki te kreye yon nouvo ekstansyon kontra lwaye ak kosyon pou pò a) te pase devan plen konsèy vil la nan mwa desanm. Sepandan, yo te mande yon dezyèm pasaj nan òdonans lan. An 2023, yo te refere òdonans la bay komite finans lan. Apre yo fin pase soti nan komite a ak chanjman, òdonans la pral ankò devan konsèy konplè a, gen anpil chans nan dat 2 fevriye.

Detay sou ekstansyon kontra lwaye a ak kosyon an gen ladan:

 • Peman alavans yon sèl fwa bay vil la apeprè $ 7 milyon nan lajan kosyon
 • Ogmante akò pataje revni brit soti nan 5.5% a 9%
 • Etabli yon dirab kont rezèv pwojè ak yon minimòm $120,000 pa ane pou sipòte pwojè nan tout vil la
 • Etabli yon benefis kominote yo rezève kont ak yon minimòm $120,000 yon ane pou sipòte pwojè nan tout vil la

“Administrasyon konsèy sa a konsantre sou transparans ak angajman kominote a. Akò ProvPort la se yon egzanp solid pou pote tout pati yo ansanm pou yon rezilta kolaborasyon," di Prezidan Finans ak Konseye Helen Anthony (Ward 2). “Akò taks sa a alontèm. Nou te bezwen pran tan pou asire w ke li te byen diskite. Nou dwe sa a vwazen nou yo nan sid Providence ak rezidan yo atravè vil la.”

***Yon òdonans revize ap disponib isit la ***

26 janvye 2023

PRESIONE SOLTAR

Kontakte:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

El Comité de Finanzas aprueba el Acuerdo actualizado de reparto de ingresos de ProvPort

Providence, RI – El jueves, el Comité de Finanzas de la Ciudad de Providence te apwouve la aprobación de una ordenanza que establece un nuevo acuerdo de exención de impuestos (TEA) de 30 años para ProvPort, Inc., un operador sin fines de lucro en el Puerto de Providence en el lado sur de la ciudad.

La ordenanza y una resolución aprobada anteriormente son un paquete de nuevos acuerdos que se espera posicionen a ProvPort para la expansión y el crecimiento, permitan al operador atraer nuevas industrias de energía verde (como la eólica marina), generar más ingresos para la ciudad y, en última instancia, brindar una mayor participación pública. para los barrios aledaños al puerto.

Nuevas modificaciones al convenio fiscal

 • Proceso de planification maestra: include una mayor participación de la comunidad (mínimo de 4 reuniones comunitarias y una audiencia pública ante el consejo de la ciudad)
 • Combustibles fósiles: no habrá más expansión del uso de combustibles fósiles en ProvPort según los términos del contrato de arrendamiento hasta 2052
 • Aranjman: ProvPort bay konsèy nan vil la yon lis konplè sou tout lokasyon nouvo yo ak aktif yo (yo nouvo lokasyon ak renovasyon yo mande pou yo respekte tout lalwa anviwònman federal, estatal ak lokal yo, enfòme pwoaktiv sou vyolasyon anviwònman yo ak rapò sou tout moun). pwodwi chimik yo). estoke nan pwopriyete a)
 • Proyectos de sustentabilidad se refere a pwojè de sustentabilidad ambiental, enkli tès de calidad del aire, remediación ambiental oswa pwojè pou avanse nan enfrastrikti mitigasyon ak adaptasyon klimatik.

Fondo

Tanto la ordenanza como la rezolisyon (ke creó una nueva prórroga del contrato de arrendamiento y un bono para el puerto) se aprobaron ante el pleno del ayuntamiento en diciembre. Sin embargo, se requería una segunda aprobación de la ordenanza. An 2023, la ordenanza se remitió al comité de finanzas. Apre sa, li te apwobade yon komite ak nouvo enmiendas, li te ka prezante konsèy la an pleno, pwobableman 2 fevriye.

Detay yo nan ekstansyon kontra a lokasyon ak fians yo enkli:

 • Pago sèl pou adelantado nan vil la apeprè $7 milyon dola nan revni yo
 • Ogmantasyon akò reparto nan revni brut nan 5,5% a 9%
 • Etabli yon kont rezèv pou pwojè diran ak yon minimòm $120,000 nan ane a pou sipòte pwojè yo nan tout vil la.
 • Etabli yon kont rezèv benefis kominote yo ak yon minimòm $120,000 nan ane a pou sipòte pwojè yo nan tout vil la.

“La administrasyon este konsèy se sant nan transparans ak patisipasyon kominote a. El acuerdo de ProvPort se yon gran egzanp unir a all the parts for achieve a result colaborativo”, dijo la presidenta de finanzas y concejal Helen Anthony (distrito 2). "Sa a akò fiskal se yon long tèm. Necesitábamos tomanos el tiempo para asegurarnos de que se discutiera a fondo. Se lo debemos a nuestros vecinos del sur de Providence ya los residentes de toda la ciudad”.

***Yon ordenanza revize disponib***

https://providenceri.iqm2.com/Citizens/Detail_Meeting.aspx?ID=14169

 

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish